REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MA-RENT

Regulamin określa warunki wynajmu narzędzi i elektronarzędzi, sprzętu budowlanego oraz ogrodniczego pomiędzy MA-RENT jako Wynajmujący i Najemcą określonym w karcie wydania, który akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać regulaminu:

§1 OPŁATA ZA WYNAJEM
1. Najemca zgadza się zapłacić całą należność za każdy dzień wypożyczenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami dla każdego urządzenia.
2. Opłaty za wynajem pobierane są wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia.
3. Przy wypożyczeniu zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla wynajmującego w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.

§2 WYNAJEM I ZWROT
1. Doba wynajmu liczona jest do 24 godzin od wypożyczenia.
2. Nie zwrócenie urządzenia w uzgodnionym terminie oznacza przedłużenie wypożyczenia o następną dobę wynajmu.
3. Najemca zobowiązuje się do poinformowania wypożyczającego o zmianie terminu zwrotu urządzenia.
4. Niedziele i dni świąteczne nie wliczają się w czas wynajmu.
5. Wynajmujący gwarantuje działanie i dobry stan techniczny urządzenia.
6. Najemca oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny przedmiotu najmu i nie wnosi co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. Najemca zobowiązany jest zwrócić urządzenie w terminie określonym w umowie, z kompletem wyposażenia, sprawne, w stanie nie wskazującym na uszkodzenia i nieodpowiednią pracę oraz w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
8. Wypożyczenie obejmuje standardowe wyposażenie urządzenia.
9. Wydanie oraz zwrot urządzenia następuje na podstawie umowy– podpisanej przez Najemcę i Wynajmującego.
10. Wynajem urządzenia następuje na podstawie ważnych dwóch dokumentów tożsamości oraz posiadania numeru telefon do kontaktu z Najemcą.
11. Faktury lub paragony będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

§3 WARUNKI UŻYTKOWANIA
1. Urządzenie musi być używane zgodnie z jego przeznaczeniem – określonym w instrukcji, i przepisami BHP.
2. W trakcie wynajmu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczone urządzenie.
3. W trakcie wypożyczenia Najemca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części używanych, oraz uzupełnienie ich bądź wymianę np. oleju silnikowego.
4. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o zmianie stanu technicznego urządzenia.
5. Skutki uszkodzeń, awarii i strat wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi urządzenia oraz zasad BHP pokrywa Najemca.
6. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca pokrywa koszty tj. robocizna oraz części zamiennych.
7. Do napraw oraz przeglądów urządzenia upoważniony jest wyłącznie Wynajmujący.
8. Termin napraw uzależniony będzie od posiadania odpowiednich części zamiennych.
9. Używanie przez osobę trzecią urządzenia, możliwe jest tylko na odpowiedzialność Najemcy.
10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
11. Najemca nie może scedować swych praw i obowiązków wynikających z regulaminu.
12. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygane będą zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.